Privacy statement

Versie: Februari 2023  download als PDF

Inther Group isverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Jouw privacy is van groot belang voor Inther Group. Daarom voldoen wij aan relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de GDPR (General Data Protection Regulation). Dit betekent onder meer dat wij:

 • Wij vermelden duidelijk onze doeleinden voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, door middel van deze privacyverklaring;
 • Zo weinig mogelijk persoonsgegevens opslaan en alleen de gegevens die voor deze doeleinden noodzakelijk zijn;
 • Vraag om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens, indien toestemming vereist is;
 • De nodige beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen. Deze verplichtingen leggen wij ook op aan partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken;
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons, en wij zullen altijd zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw gegevens omgaan.
Heb je vragen of wil je weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Inther.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Website: www.inthergroup.com
Adres: De Amfoor 15, 5807 GW Oostrum, Nederland
Telefoon nummer: +31 (0)478 502 575
E-mailadres: GDPR@inthergroup.com


1.          Wie verwerkt persoonsgegevens?
Alle entiteiten die deel uitmaken van de Inther Group en haar gelieerde ondernemingen verwerken persoonsgegevens. Waar in dit privacy statement wordt gesproken over 'Inther', worden daarmee alle aangesloten entiteiten en aan haar gelieerde ondernemingen bedoeld. Het betreft in ieder geval de volgende entiteiten: Inther B.V., Inther Logistics Engineering B.V., Inther Service B.V., Inther Logistics Robotics B.V., Inther Conveyor Equipment B.V., Inther Warehouse Automation GmbH en Inther Logistics Automation BV.

2.         Van wie verwerkt Inther de persoonsgegevens?
Inther processes data from:

 • Zakelijke contacten;
 • Klanten (en geassocieerde personen);
 • Personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen in verband met het verlenen van diensten aan onze klanten;
 • Leveranciers (en verbonden personen);
 • Bezoekers van onze website;
 • Bezoekers van onze bedrijfslocaties;
 • Medewerkers;
 • Aanvragers.

3.          Welke persoonsgegevens verwerkt Inther?
Zakelijke contacten en aanverwante groepen
Wij verwerken de volgende gegevens van zakelijke contacten, klanten (en aanverwante personen), personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen in verband met de dienstverlening aan onze klanten en leveranciers (en aanverwante personen):

 • Voornaam, voorvoegsel en achternaam;
 • (bij voorkeur zakelijk) e-mailadres;
 • (bij voorkeur zakelijk) telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam waar iemand in dienst is (werkgeverschap).

Bezoekers van onze website
Inther verzamelt anonieme gegevens over het gebruik van de website om webstatistieken te meten. Door de verzamelde gegevens te analyseren kan de website worden verbeterd, zodat de bezoeker zo gemakkelijk mogelijk de informatie kan vinden die hij of zij zoekt. Daarnaast kan Inther aan de hand van de webstatistieken haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Het gaat om de volgende gegevens: het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina's je hebt bezocht. Ook worden cookies gebruikt.

Bezoekers van onze bedrijfslocaties
Wij verwerken de volgende gegevens van bezoekers van onze bedrijfslocaties:

 • Voornaam, voorvoegsel en achternaam

Medewerkers
Inther verzamelt persoonsgegevens van haar eigen medewerkers. Voor informatie over waarom en hoe persoonsgegevens van medewerkers worden verzameld en verwerkt, verwijzen wij naar ons "Privacybeleid voor medewerkers" dat beschikbaar is op MyInther.

Sollicitanten
Wij verwerken de volgende gegevens van sollicitanten:

 • Voornaam, voorvoegsel en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • Adresgegevens;
 • CV, werkervaring en opleiding;
 • Informatie uit sollicitatiegesprekken.

De meeste persoonsgegevens die wij in het kader van ons wervingsproces verzamelen, worden door de sollicitant verstrekt.

4.         Voor welke doeleinden verwerkt Inther jouw persoonsgegevens?
Inther verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om een zakelijke relatie met je aan te gaan en te onderhouden, en om contact met je op te nemen als dat nodig is om overeengekomen diensten of leveringen uit te voeren;
 • Om onze website te optimaliseren;
 • Om onze gebouwen te beveiligen;
 • Het bijhouden van een financiële administratie;
 • In het kader van het personeelsbeleid;
 • Voor het verzenden van dienstberichten;
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden;
 • Beheer en ontwikkeling van onze bedrijven en diensten;
 • Monitoring/Analyse/Benchmarking/Analyse van onze diensten;
 • Voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten.

5.          Met wie worden de gegevens gedeeld?

Om je de best mogelijke diensten te verlenen en concurrerend te blijven in onze branche, delen we bepaalde informatie intern (d.w.z. met andere entiteiten) en extern (d.w.z. met derden buiten Inther).

Wanneer wij jouw persoonsgegevens extern delen met derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), nemen wij altijd de nodige maatregelen om deze gegevens te beschermen. Wij vertrouwen onder meer op:

 • De eisen zijn gebaseerd op de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • EU-modelbepalingen. Waar van toepassing gebruiken wij standaardclausules in overeenkomsten met dienstverleners om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte voldoet aan de GDPR.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen wij informatie bekendmaken aan bevoegde overheids-, toezichthoudende en gerechtelijke autoriteiten, zoals:

 • Overheidsinstellingen, regelgevers en toezichthouders;
 • De belastingdienst;
 • Gerechtelijke/rechtshandhavingsinstanties.

Wanneer wij andere dienstverleners of derden gebruiken in het kader van bepaalde gemeenschappelijke bedrijfsactiviteiten, kan het nodig zijn dat wij jouw gegevens delen om specifieke taken uit te voeren. Dit betreft zaken als:

 • Ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van internettools en webapplicaties;
 • Het leveren van applicatie- of infrastructuurdiensten (zoals clouddiensten);
 • Marketingactiviteiten en evenementen en beheer van de communicatie met klanten;
 • Rapporten en statistieken opstellen, publicaties drukken en producten ontwerpen;
 • Juridische, auditing- en andere speciale diensten van advocaten, notarissen, trustees, accountants en andere professionele adviseurs;

6.          Verwerkingsprincipes
De GDPR vereist dat de verwerking van gegevens wordt gebaseerd op een wettelijke basis. De volgende beginselen zijn van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens door Inther:

 • Verwerking van gegevens op basis van noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Inther heeft het recht om gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij koopovereenkomsten en contracten voor diensten.
 • Verwerking van gegevens op basis van een wettelijke verplichting
 • Verwerking van gegevens op basis van toestemming
  Wanneer jij toestemming geeft om jouw gegevens te verwerken, heeft Inther het recht om (gewone) persoonsgegevens te verwerken. Daarvoor moet aan de volgende eisen worden voldaan:
  • Toestemming wordt vrijwillig gegeven;
  • De toestemming moet ondubbelzinnig zijn;
  • De toestemming is specifiek;
  • Je bent vooraf geïnformeerd over de identiteit van Inther, het doel van de verwerking, welke persoonsgegevens worden verzameld en het recht dat je hebt om je toestemming in te trekken.

7.          Bewaartermijn
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

Wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor een procedure of activiteit waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, verwijderen we de gegevens of bundelen we ze op een bepaald abstractieniveau (aggregatie), maken we ze anoniem of verwijderen we ze volgens de wet- en regelgeving.

Het voorgaande geldt niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering.

8.        Veiligheid van persoonsgegevens

Inther neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van je persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Binnen Inther kunnen jouw gegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die daar vanuit hun functie toegang toe moeten hebben in het kader van de aan hen opgedragen taken. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

9.         Jouw rechten
In principe heb je recht op inzage in jouw gegevens. Blijken jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant te zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen, aanvullen of vernietigen.

Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kan worden ingediend door:

 • Jezelf;
 • Je curator, als je onder curatele bent gesteld.

Je kunt een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen door een verzoek te sturen naar bovengenoemd e-mailadres. Vermeld in uw verzoek minimaal:

 • Jouw naam;
 • Welke gegevens je wilt bekijken en/of welke gegevens je gewijzigd of vernietigd wilt zien.

Inther kan een verzoek weigeren, bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen.

Wilt u uw toestemming intrekken? Hiervoor kun je ons een e-mail sturen. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot dan toe verwerkte persoonsgegevens.

Wij vertrouwen erop dat het nooit nodig zal zijn, maar als je toch een klacht hebt over ons gebruik van persoonlijke gegevens, stuur dan de details van je klacht per e-mail naar GDPR@inthergroup.com of stuur een brief naar bovenstaand adres. Wij zullen alle ontvangen klachten onderzoeken en beantwoorden.

Als je het niet eens bent met de manier waarop Inther met jouw gegevens omgaat of jouw verzoek of bezwaar behandelt, kun je een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Informatie over hoe je dit kunt doen vind je op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy statement
Inther behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de website van de Inther Group te plaatsen.

Als je meer wilt weten over het beleid van Inther ten aanzien van privacy en gegevensverwerking en hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je een e-mail naar ons sturen (zie contactgegevens).

Waarmee kunnen we je helpen?